COMPANY

BUSINESS EVENTS SERVICES (THAILAND)

 02-322-2111 Ext. 315-316

2016

พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 2

วันนี้ (16 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ เวทีหลัก ชั้น 2 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงค์มักกะสัน กรุงเทพฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยครั้งที่ 2 เรื่อง “ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน”

TR00TR01TR03TR012TR013TR014TR016TR018TR020TR022TR024TR025

หมวด: /

Copyright © 2016 BEST CO., LTD. Rights Reserved.